Site Overlay

รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style) ตอนที่3

Previous
Next

ตอนที่ 3 นี้เราจะนำเสนอกิจกรรมที่สามารถใช้เพื่อเสริมจุดแข็ง และกลบจุดอ่อนของรูปแบบการเรียนรู้ ซึ่งเรื่องนี้เรียกได้ว่าสำคัญมาก ๆ ที่จะต้องปลูกฝังให้เด็กไม่เอนเอียงไปรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจนเกินเหตุ การที่เขาเจนจัดในรูปแบบการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน และสามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับวิชา หรือองค์ความรู้ จะทำให้เขาสามารถเข้าใจได้เร็วและลึกซึ้ง และปรับตัวให้เข้ากับวิธีการเรียนการสอนที่อาจจะไม่เข้ากับเขาได้

พูดง่าย ๆ ก็คือ เราอาจจะเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ แต่เราเปลี่ยนตัวเองได้ และเราสามารถสอนให้เด็กปรับตัว รับมือกับทุกสถานการณ์ได้